MenuZamknijRaport
Koronawirus

WIADOMOŚCI

SPORT

Czwartek, 24 września
im. Gerarda, Teodora

LiD to jest dobra propozycja. Wygramy!

Wiadomości: Jelenia Góra
Poniedziałek, 8 października 2007, 0:00
Aktualizacja: Poniedziałek, 8 października 2007, 13:43
Autor: Tomek Szmigiel
Z Jerzym Szmajdzińskim, posłem ziemi jeleniogórskiej i kandydatem na posła w tegorocznych wyborach do Sejmu, rozmawia Antoni Kowalski.

<img src="http://www.jelonka.com/images/beleczka/szmaj.jpg" border="0" alt="0" align="center">
<br>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><strong>Pyt.: Prawo i Sprawiedliwo&#347;&#263; te&#380; m&oacute;wi &bdquo;wygramy&rdquo;. </strong></em><br />
<strong>J. Sz.: </strong>- Prawo i Sprawiedliwo&#347;&#263; wpierw powinno wyt&#322;umaczy&#263; si&#281; swoim zwolennikom z tej kl&#281;ski, kt&oacute;ra jest ich udzia&#322;em. Mieli wi&#281;kszo&#347;&#263; w Sejmie, maj&#261; rz&#261;d, zagarn&#281;li wszystkie instytucje w pa&#324;stwie, maj&#261; swojego prezydenta na wy&#322;&#261;czno&#347;&#263;, a mimo to musieli si&#281; podda&#263;, mu-sieli zgodzi&#263; si&#281; na wcze&#347;niejsze wybory. Wcze&#347;niejsze a&#380; o dwa lata! To kl&#281;ska ! Kl&#281;ska bez precedensu i &#380;adne sztuczki tego nie zmieni&#261;. <br />
Ta kl&#281;ska PiS to jednak bardzo dobra wiadomo&#347;&#263; dla Polak&oacute;w. Sonda&#380;e od miesi&#281;cy nie pozostawiaj&#261; z&#322;udze&#324; - Polacy ju&#380; wiedz&#261;, &#380;e kr&oacute;l jest nagi! Poziom zaufania do Jaros&#322;awa Kaczy&#324;skiego, do jego rz&#261;du, oceny tej ekipy, s&#261; druzgoc&#261;ce. Nadesz&#322;a wi&#281;c pora, &#380;eby g&#322;os zabrali wybor-cy, obywatele Polski, to oni w ostatecznym rachunku zdecyduj&#261; co dalej z Polsk&#261;. Jestem przekonany, &#380;e zdecyduj&#261; o dalszym pog&#322;&#281;bianiu inte-gracji europejskiej, o wygrzebaniu si&#281; spod g&oacute;ry sple&#347;nia&#322;ych teczek, opowiedz&#261; si&#281; za kompetentn&#261;, systematyczn&#261; prac&#261; zamiast nachalnej propagandy, za tym, by ludzie ze sob&#261; rozmawiali, a nie na siebie war-czeli .Jestem przekonany ,&#380;e wyborcy opowiedz&#261; si&#281; za programem Lewicy i Demokrat&oacute;w. Dlatego m&oacute;wi&#281;: &bdquo;wygramy&rdquo;. </p>
<p><em><strong>Pyt.: A jednak to, co robi PiS do wielu ludzi przemawia. Wielu podoba si&#281; spos&oacute;b w jaki PiS walczy z patologiami. </strong></em><br />
<strong>J.Sz.:</strong> - Bo jeszcze nie do wszystkich PiS wszed&#322; do domu o sz&oacute;stej rano przebrany w kominiarki. To co robi i m&oacute;wi PiS jest ze wszech miar gro&#378;-ne. Do czego to mo&#380;e doprowadzi&#263; przekonali&#347;my si&#281; w domu Barbary Blidy. To nie by&#322; przypadek, ta akcja by&#322;a zaplanowana, m&oacute;wili o tym sami prokuratorzy, a powiedz&#261; jeszcze wi&#281;cej, gdy wezwie ich przed swoje oblicze sejmowa komisja &#347;ledcza przed kt&oacute;rej utworzeniem PiS tak bardzosi&#281; broni. Jest niedopuszczalnym skandalem, &#380;e minister spra-wiedliwo&#347;ci powa&#380;y&#322; si&#281; ok&#322;ama&#263; Sejm&hellip;byle tylko pomniejszy&#263; sw&#261; rol&#281; w tej tragedii. Na dodatek okazuje si&#281;, &#380;e o naj&#347;ciu na dom pani Blidy debatowano w gabinecie premiera. kt&oacute;ry mia&#322; do powiedzenia to tylko, &#380;eby pani Blidzie nie zak&#322;ada&#263; kajdanek na r&#281;ce. Basia Blida bardzo za-wiod&#322;a tych scenarzyst&oacute;w i re&#380;yser&oacute;w, postanowi&#322;a nie zagra&#263; w tym trillerze. Wola&#322;a si&#281; zastrzeli&#263;. Jej &#347;mier&#263; k&#322;adzie si&#281; ponurym cieniem na w&#322;adz&#281; PiS-u i tylko sprzyjaj&#261;cym mediom politycy PiS zawdzi&#281;cza-j&#261;, &#380;e nie s&#261; t&#261; &#347;mierci&#261; przesadnie niepokojeni. Do czasu, zapewniam. <br />
A je&#347;li chodzi o inne osi&#261;gni&#281;cia wymiaru sprawiedliwo&#347;ci pod kierun-kiem pana Ziobry, jest ich ca&#322;a masa, do wyboru, do koloru: kompromi-tacja chicagowska w sprawie ekstradycji Edwarda Mazura, skandaliczne &bdquo;areszty wydobywcze&rdquo;, pr&oacute;by zniewolenia Trybuna&#322;u Konstytucyjnego, ch&#281;&#263; zniewolenia s&#261;d&oacute;w powszechnych, zho&#322;dowanie prokuratury, kt&oacute;-ra z miedzianym czo&#322;em przekonuje, &#380;e &#347;ledztwo wymierzone w PiS-owskiego wicemarsza&#322;ka Senatu, Putr&#281;, zak&#322;&oacute;ci by przebieg wybor&oacute;w, ale &#347;ledztwo wymierzone w ludzi PO i SLD z Krakowa, ju&#380; wybor&oacute;w nie zak&#322;&oacute;ca. Gdzie pan tu widzi osi&#261;gni&#281;cia PiS? A mo&#380;e za osi&#261;gni&#281;cie ma-my uzna&#263; wypowied&#378; pana premiera, kt&oacute;ry bez wstydu oznajmia, &#380;e prawo nie mo&#380;e kr&#281;powa&#263; polityk&oacute;w. Gratuluj&#281;, naprawd&#281;! W ca&#322;ym demokratycznym &#347;wiecie prawo jest w&#322;a&#347;nie po to, by miarkowa&#263; poli-tyk&oacute;w. Owszem s&#261; kraje, gdzie politycy nie przejmuj&#261; si&#281; prawem prze-sadnie, ale one nie s&#261; zaliczane do &#347;wiata demokratycznego. <br />
Polska jest systematycznie zatruwana przez ludzi PiS-u i ich fobie. Dwa miliony naszych rodak&oacute;w wyjecha&#322;o nie tylko w poszukiwaniu lepszych warunk&oacute;w &#380;ycia, ale tak&#380;e z tego powodu, &#380;e w Polsce braci Kaczy&#324;-skich jest duszno. Inwigilacje, potajemne nagrywanie si&#281; cz&#322;onk&oacute;w rz&#261;-du, pods&#322;uchy i &bdquo;prze&#347;wietlanie&rdquo; dziennikarzy, prowokacje, fala wza-jemnych oskar&#380;e&#324;, insynuacje, donosy, nieustaj&#261;ce pysk&oacute;wki, awantury, wyzwiska i przecieki, to niestety jest nasza rzeczywisto&#347;&#263;. Kulisy w&#322;a-dzy, jakie ujawni&#322; b. prokurator krajowy i b. minister spraw wewn&#281;trz-nych w rz&#261;dzie PiS, Janusz Kaczmarek, doprawdy pora&#380;aj&#261;. Gdyby&#347;my z tych niespe&#322;na dw&oacute;ch lat rz&#261;d&oacute;w Prawa i Sprawiedliwo&#347;ci wyj&#281;li wszystkie afery, awantury i oskar&#380;enia, kt&oacute;rymi nas nieustannie kar-miono - to nie zosta&#322;oby nic opr&oacute;cz populistycznych ustaw. Dlaczego? Bo ca&#322;y pomys&#322; braci Kaczy&#324;skich i ich Prawa i Sprawiedliwo&#347;ci na Pol-sk&#281; sprowadza si&#281; do utrzymania w&#322;adzy poprzez walk&#281; z wrogiem. To nic nowego. W historii tak ju&#380; bywa&#322;o. Bywa&#322;y re&#380;imy, dla kt&oacute;rych wro-giem byli &#379;ydzi, s&#322;owia&#324;scy podludzie, ku&#322;acy, bur&#380;uje, rewizjoni&#347;ci ... Nie bez powodu te kraje i tamte ustroje uchodz&#261; dzi&#347; - mimo wielu tak&#380;e niesprawiedliwych uproszcze&#324; w ocenach - za symbol z&#322;a, a nie za sym-bole demokracji. Bo demokracja to nie tylko wolne wybory. To tak&#380;e wolno&#347;&#263; dla wszystkich obywateli i r&oacute;wno&#347;&#263; wszystkich obywateli wo-bec prawa. Wszystkich obywateli - ma&#322;ych i du&#380;ych, wierz&#261;cych i nie-wierz&#261;cych, zdolnych, ma&#322;o zdolnych i zdolnych inaczej, mi&#322;o&#347;nik&oacute;w kot&oacute;w i wielbicieli myszy, czerwonych i czarnych. Tymczasem z wro-g&oacute;w PiS mo&#380;na by u&#322;o&#380;y&#263; Wielk&#261; Encyklopedi&#281; Patologii Politycznej. By&#322;oby to zreszt&#261; ich jedyne wielkie dzie&#322;o. </p>
<p><em><strong>Pyt.: Ci, kt&oacute;rych Pan nie przekona&#322;, a na pewno s&#261; tacy, powiedz&#261;, &#380;e Pan przesadza. Jeste&#347;my przecie&#380; cz&#322;onkiem Unii Europejskiej i gdyby dzia&#322;o si&#281; u nas &#378;le, gdyby dochodzi&#322;o do &#322;amania demokratycznych standard&oacute;w Unia nie milcza&#322;aby. </strong></em><br />
<strong>J.Sz.:</strong> - Nie po to Unia powsta&#322;a, &#380;eby rozdziela&#263; klapsy. Unia nie wtr&#261;ca si&#281; w wewn&#281;trzne rozstrzygni&#281;cia, dop&oacute;ki nie &#322;ami&#261; one dobrowolnie przez ka&#380;dego cz&#322;onka Unii przyj&#281;tych wsp&oacute;lnych zobowi&#261;za&#324; i norm. Polska ich nigdy nie &#322;ama&#322;a. Do teraz. Wed&#322;ug zapowiedzi PiS mieli&#347;my by&#263; jednym z najbardziej znacz&#261;cych kraj&oacute;w naszego kontynentu. Mo&#380;-na powiedzie&#263;, &#380;e rzeczywi&#347;cie wyr&oacute;&#380;niamy si&#281;: Polska nie chce podpi-sa&#263; Karty Praw Podstawowych, g&#322;osuje przeciw wsp&oacute;lnemu dniu prote-stu przeciwko karze &#347;mierci, nie wpuszcza obserwator&oacute;w OBWE. Przy-pominam - OBWE rodzi&#322;o si&#281; w latach 70 w Helsinkach. Nawet Polska gierkowska podpisa&#322;a Kart&#281; Praw Cz&#322;owieka i Obywatela. Tymczasem po latach Jaros&#322;aw Kaczy&#324;ski, kt&oacute;ry w latach 80. by&#322; przecie&#380; wsp&oacute;&#322;or-ganizatorem polskiego Komitetu Helsi&#324;skiego, teraz, po latach, nie chce wpu&#347;ci&#263; obserwator&oacute;w OBWE na wybory parlamentarne. Wszyscy wpuszczaj&#261;, wszyscy traktuj&#261; to jak co&#347; normalnego, tylko nasza mini-ster spraw zagranicznych m&oacute;wi, &#380;e &bdquo;to niestosowna propozycja&rdquo;. Pre-mier jest za&#347; dumny, &#380;e Polska odrzuci&#322;a postaw&#281; brzydkiej panny, kt&oacute;ra prosi o jakikolwiek mi&#322;y gest. Rzeczywi&#347;cie - nie jeste&#347;my brzydk&#261; pann&#261;. Jeste&#347;my szkaradn&#261; bab&#261; z waporami i w pretensjach. Rz&#261;dy Prawa i Sprawiedliwo&#347;ci zmasakrowa&#322;y pozycj&#281; Polski na arenie mi&#281;-dzynarodowej. Nigdy dot&#261;d nie pisano o Polsce tyle, co obecnie i nigdy dot&#261;d nie pisano o Polsce tak &#378;le. Nigdy z polskich w&#322;adz nie szydzono, a dzi&#347; jest to nagminne. Pojawiaj&#261; si&#281; opinie, &#380;e Polska pod rz&#261;dami Ka-czy&#324;skich zaczyna zagra&#380;a&#263; Unii Europejskiej. Zamiast &bdquo;utrwalania i rozwoju partnerskich stosunk&oacute;w z s&#261;siadami&rdquo; - co PiS obiecywa&#322; - ma-my fatalne pogorszenie stosunk&oacute;w z Niemcami, jeszcze gorsze ni&#380; dot&#261;d z Rosj&#261;, ze wszystkich stron mamy coraz wi&#281;cej niech&#281;ci i irytacji zacho-waniem polskich w&#322;adz. </p>
<p><em><strong>Pyt.: Prosz&#281; Pana - krytykowa&#263; jest bardzo &#322;atwo. Znacznie trudniej jest samemu co&#347; zaproponowa&#263;. Co proponuje Lewica i Demokraci? </strong></em><br />
<strong>J.Sz.:</strong> - Chcemy &bdquo;pa&#324;stwa solidarnego&rdquo;, bo uwa&#380;amy, &#380;e pa&#324;stwo i oby-watele maj&#261; wzajemne zobowi&#261;zania, ale nie chcemy pa&#324;stwa policyjne-go; chcemy &bdquo;pa&#324;stwa obywatelskiego&rdquo;, a nie prokuratorskiego; chcemy pa&#324;stwa respektuj&#261;cego konstytucj&#281;, oddzielonego od Ko&#347;cio&#322;a, w kt&oacute;-rym biskupi nie b&#281;d&#261; grozi&#263; ministrom; chcemy pa&#324;stwa r&oacute;wno&#347;ci ko-biet i m&#281;&#380;czyzn; chcemy uczyni&#263; z Polski jednego z lider&oacute;w dalszej inte-gracji europejskiej, Polska musi odzyska&#263; wizerunek kraju przewidy-walnego, przyjaznego i zdolnego do wsp&oacute;&#322;dzia&#322;ania z innymi pa&#324;stwa-mi, zw&#322;aszcza s&#261;siadami; chcemy dialogu spo&#322;ecznego i poszanowania opinii publicznej; chcemy pa&#324;stwa, w kt&oacute;rym nepotyzm jest przypad-kiem, a nie wzajemn&#261; us&#322;ug&#261; polityk&oacute;w i partii koalicyjnych, wg zasady: ja tobie - a ty mnie; chcemy pa&#324;stwa sprawnych s&#261;d&oacute;w i nieuchronnych kar dla przest&#281;pc&oacute;w, ale nie chcemy pa&#324;stwa, w kt&oacute;rym wyroki wydaje minister sprawiedliwo&#347;ci na konferencjach prasowych; chcemy pa&#324;stwa walcz&#261;cego skutecznie z korupcj&#261;, ale nie pa&#324;stwa, kt&oacute;rego wysocy funkcjonariusze prowokuj&#261; afery korupcyjne i nagminnie &#322;ami&#261; prawa. Zamiast g&#322;upich wojen, chcemy m&#261;drych rz&#261;d&oacute;w. Tego chcemy, bo Po-lacy nie zas&#322;uguj&#261; na upokorzenia.<br />
Zach&#281;cam wszystkich uprawnionych do udzia&#322;u w wyborach. Przed dwoma laty, kieruj&#261;c si&#281; odruchem swego rodzaju buntu, wybor-cy sprawili ,&#380;e PiS zdoby&#322; przewag&#281; , ale pi&#281;kne poj&#281;cia prawa i spra-wiedliwo&#347;ci okaza&#322;y si&#281; kamufla&#380;em do zaw&#322;aszczania pa&#324;stwa , jego instytucji, pos&#322;u&#380;y&#322;y dzia&#322;aniom sprzecznym z prawem i sprawiedliwo-&#347;ci&#261;. Akt wyborczy nie czyni wybranego lepszym, m&#261;drzejszym , bar-dziej kompetentnym , jest wyborem dobrym lub z&#322;ym . Jestem przeko-nany ,&#380;e wyborcy naszego okr&#281;gu wyborczego podejm&#261; dobre, pomy&#347;l-ne decyzje, gdy&#380; Polsce potrzebne s&#261; m&#261;dre, stabilne rz&#261;dy. Program Lewicy i Demokrat&oacute;w daje takie gwarancje. <br />
</p>

Ogłoszenia

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Komentarze po decyzji radnych ws. muzeów

Powstaje rondo w Mysłakowicach

Wkrótce zegar wróci na "Majówkę"

Dwie dziewczyny pobiły i skopały, a następnie okradły piętnastolatkę  

Jednostki kultury zapraszają na nowy sezon

"Skarb" Solidarności ukryty w Komarnie zostanie wydobyty

Do miejskiego autobusu tylko ze złożoną hulajnogą

Solidarność samorządowców w zakresie turystyki

Sonda

Wiemy, jak ważna jest ochrona środowiska, ale czy dbamy o to na co dzień?

Oddanych
głosów
844
Tak
24%
Nie
72%
Nie wiem
4%