MenuZamknij

WIADOMOŚCI

SPORT

Wyniki matur w Jeleniej Górze

Wiadomości: Jelenia Góra
Wtorek, 16 lipca 2019, 7:27
Aktualizacja: Piątek, 19 lipca 2019, 6:42
Autor: Przemek Kaczałko
Fot. Przemek Kaczałko
Znamy już wszystkie wyniki egzaminów dojrzałości w Jeleniej Górze. Poniżej prezentujemy szczegółowe dane wraz z analizą dokonaną przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta.

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego:

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego do egzaminu maturalnego w maju 2019 roku przystąpiło 172 tegorocznych absolwentów. Według oficjalnych danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej maturę zdało 98,20 proc. uczniów, czyli 168 absolwentów, którzy w pierwszych dniach lipca odebrali świadectwo maturalne. Wszyscy uczniowie zdający maturę po raz pierwszy zdali część pisemną z bardzo wysokimi wynikami – tj. ze 100 proc. zdawalnością, w tym trudną dla wielu, matematykę. Jedynie troje uczniów nie zdało części ustnej. Mają oni możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Życzymy im powodzenia - powiedział Paweł Domagała, naczelnik Wydziału Edukacji.
Wyniki egzaminów pisemnych absolwentów I LO od lat są bardzo wysokie i przewyższają średnie osiągnięcia maturzystów z innych szkół w województwie dolnośląskim lub im dorównują. Tak jest również w tym roku. Absolwenci tej szkoły, tak jak w poprzednich latach najchętniej wybierali przedmioty rozszerzone takie jak: biologia, chemia, geografia, matematyka, fizyka, język angielski, historia, WOS - uzyskując na tych egzaminach wyniki wyższe, niż porównywalne ze średnimi wynikami szkół województwa dolnośląskiego lub szkół w całym kraju. W tym roku absolwenci wybierali również przedmioty rzadko wybierane: filozofię, historię muzyki, historię sztuki - osiągając wysokie noty. Cała społeczność szkoły cieszy się z sukcesów absolwentów, których wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym świadczą o ich sumiennej i ciężkiej pracy. Na pochwałę zasługuję również praca i zaangażowanie nauczycieli, wspomagających uczniów w przygotowaniu do tego ważnego egzaminu - dodał P. Domagała.

II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida:

Do egzaminu maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze w 2019 roku przystąpiło 173 abiturientów. Zdało maturę 168, co daje 97,1 proc. zdawalność. Ww. wskaźnik od 2014 r. utrzymuje się na poziomie powyżej 95 proc. i systematycznie rośnie. Zdawalność poszczególnych przedmiotów: język polski - 99,4 proc., matematyka - 97,7 proc., język angielski -100 proc., język niemiecki - 100 proc.

Pięciu absolwentów, którzy nie zdali egzaminu z pojedynczych przedmiotów ma możliwość poprawienia egzaminu w sierpniu (jedna poprawka z egzaminu ustnego z języka polskiego i cztery poprawki z matematyki). Wyniki egzaminów maturalnych cieszą - zdawalność egzaminu jest wyższa niż średnia zdawalność w Mieście, województwie i kraju. Bardzo cieszą wyniki poszczególnych uczniów mierzone w skali centylowej. Ponad 80 proc. abiturientów lokuje się w najwyższych grupach centylowych. Uzyskane wyniki i ich miejsce w skali centylowej bardzo dobrze prognozują ich przyjęcia na uznane i prestiżowe uczelnie w kraju i zagranicą. Budującym jest to, że wielu uczniów osiągnęło poziom marzeń – najwyższy, bo 100 proc. wynik praktycznie ze wszystkich przedmiotów. Pozostaje jednak niedosyt - pięciu uczniów z II LO będzie musiało przystąpić do egzaminów poprawkowych po raz kolejny w sierpniu a można to było mieć zaliczone już w sesji wiosennej - analizuje naczelnik.

Zespół Szkół Elektronicznych:

W maju 2019 w Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 do egzaminu maturalnego przystąpiło ponad siedemdziesięciu uczniów z trzech klas czwartych. Po raz kolejny uczniowie i nauczyciele stanęli na wysokości zadania i uzyskali wyniki znacznie przewyższające średnią w Mieście, województwie i kraju. Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowie „Elektronika” osiągnęli wysoki wynik plasując się na trzecim miejscu i zajmując miejsce „na pudle” obok szkół ogólnokształcących - „Żeroma” i „Norwida”. Wszyscy uczniowie bardzo dobrze zdali egzaminy ustne i pisemne z języka polskiego, angielskiego i niemieckiego. Najwięcej kłopotów sprawiła jak w latach poprzednich matematyka. Tak więc chociaż 89,6 proc. uczniów uzyskało świadectwa maturalne w terminie to sześcioro tegorocznych absolwentów będzie musiało przystąpić do poprawki w sierpniu - kontynuuje P. Domagała.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych:

Wyniki matury 2019 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych są porównywalne do roku poprzedniego. Trudna matematyka, jak każdego poprzedniego roku, tak i w tym zebrała u większości uczniów swoje żniwo w postaci słabych wyników, bądź niezdanych egzaminów. Matura na poziomie podstawowym nie zaskoczyła, choć można mieć zastrzeżenia do doboru drugiego tekstu publicystycznego w arkuszu egzaminacyjnym z języka polskiego. Zadania z języków obcych na poziomie podstawowym porównywalne z ubiegłymi latami, poziom trudności odpowiedni we wszystkich częściach. W wypowiedziach maturzystów i nauczycieli dostrzec można pewną zgodność recenzji co do egzaminu z chemii - zadania „zaserwowano” na poziomie akademickim. Nauczyciele wyrazili oburzenie - wygląda na to, że podczas konstruowania arkusza nie jest brana pod uwagę podstawa programowa na poziomie rozszerzonym. Biologia, podobnie jak co roku – zadania w tym przedmiocie wymagały na opracowanie więcej czasu. Na ogół absolwenci są zadowoleni ze swoich świadectw, ale są i tacy, którzy w przyszłym roku będą chcieli podwyższyć wyniki egzaminu – co bardzo dobrze świadczy o ich ambicjach i planach na przyszłość - informuje naczelnik.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych:

Tegoroczni maturzyści Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystycznych w Jeleniej Górze osiągnęli wynik średni zdawalności matury w kategorii techników na poziomie powyżej średniej miejskiej, wojewódzkiej i krajowej, jednak szkoła plasuje się poniżej średniej zdawalności wszystkich szkół w mieście Jelenia Góra i województwa dolnośląskiego uwzględniających także licea ogólnokształcące. Jest to wynik porównywalny z rokiem ubiegłym. Spośród szkół technicznych miasta Jelenia Góra ZSET osiągnął wynik drugi w kolejności po Zespole Szkół Elektronicznych. Absolwenci technikum zdawali również egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – wyniki będą ogłoszone w sierpniu br. Są oni bardzo dobrze przygotowani do dalszej nauki na uczelniach wyższych i równoczesnego wchodzenia na rynek pracy. Od lat najwięcej problemów zdającym sprawia matematyka, w tym absolwentom z lat ubiegłych. Najlepiej, bo w 100 proc. absolwenci zdali egzamin z języka niemieckiego. Wolę przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu zadeklarowało 20 osób. Matura dla absolwentów technikum jest zawsze wyzwaniem, a absolwenci ZSET podejmują to wyzwanie z pozytywnym efektem - podkreśla P. Domagała.

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2:

W Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze nastąpiła znacząca poprawa wyników w porównaniu z rokiem poprzednim:
język polski o 8,5 punktów procentowych
język angielski o 2,5 punktów procentowych
język niemiecki o 20 punktów procentowych
matematyka o 16 punktów procentowych.

Łączna zdawalność 69,5 proc., zaś ubiegłoroczna 51,9 proc.. Poprawa wyników maturalnych ma szczególne znaczenie, biorąc pod uwagę, że w ostatnich dwóch tygodniach z powodu strajku nauczycieli nie odbywały się zajęcia szkolne. Przydzielone przez Miasto dodatkowe godziny zajęć z matematyki przyczyniły się do znaczącej poprawy wyników - twierdzi naczelnik.

Zespół Szkół Technicznych "Mechanik":

W Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” sesja maturalna przebiegła pod znakiem poprawy wyników w porównaniu do roku ubiegłego. Liczba zdających w roku szkolnym 2018/2019 wyniosła 81 osób (w stosunku do 69 w roku szkolnym 2017/2018), z czego 79 osób przystąpiło do wszystkich egzaminów (w stosunku do 64 jw.) – pozostałe trzy (w stosunku do pięciu jw.) nie stawiły się na egzaminach zorganizowanych albo w części pisemnej, albo w części ustnej lub jednej i drugiej. Świadectwa maturalne odebrały 54 osoby (w stosunku do 31 w roku poprzednim), co określa zdawalność na poziomie 68,4 proc. – tj. o 20 proc. wyżej niż było to w roku poprzednim.
Zdawalność matur w skali Miasta Jeleniej Góry uplasowała się na poziomie 71,6 proc. jeśli chodzi o technikum, co pokazuje, że po raz pierwszy od lat – ZST „Mechanik” w Jeleniej Górze ze swoim 68,4 proc. osiągnął wynik co najmniej satysfakcjonujący – w ubiegłym roku było to 48,4 proc. w stosunku do 67,9 proc. w Jeleniej Górze (podobnie w skali procentowej, jak w latach 2015/2016, 2016/2017). Zdawalność matur w województwie dolnośląskim – jeśli chodzi o technikum wyniosła 66,0 proc. co daje wynik o 2,4 proc. niższy, niż ten osiągnięty w ZST „Mechanik” w Jeleniej Górze – co przy interpretacji wyników matur z uwzględnieniem profilu (sylwetki) ucznia i absolwenta placówki – tj. osób ukierunkowanych głównie na kształcenie zawodowe, pragnących rozpocząć samodzielne życie podparte pracą oraz zarobkami, często mającymi na celu utrzymanie nie tylko siebie, ale i najbliższych: w przypadku w/w priorytetem są egzaminy zawodowe (tu: ich zdawalność jest imponująca), jak również kwalifikacje i kompetencje dodatkowe (płatne praktyki, staże, kursy kwalifikacyjne), a nie egzamin maturalny, który determinują ewentualnie zachęta ze strony pracodawcy czy perspektywa awansu społecznego w najbliższej przyszłości – pokazuje ogrom wykonanej pracy przez zespół zarządczy i pedagogów placówki, mobilizujących uczniów do nauki, edukujących ich z naciskiem na rozwój intelektualny i osobowościowy, indywidualizację nauczania i wsparcie, innowacyjne rozwiązania dodatkowe, projektowe i inne;
zarówno wyniki podane przez CKE (informacja OKE), jak i analizy własne i wnioski z ewaluacji wewnętrznej pozwalają mniemać – że wdrożone w szkole w roku szkolnym 2018/2019 program naprawczy jeśli chodzi o matematykę, projekt zajęć i warsztatów dodatkowych z zakresu tejże – współprowadzony z KPSW w Jeleniej Górze, jak również lekcje wyrównawcze ze wszystkich przedmiotów maturalnych oraz zajęcia i spotkania dla nauczycieli organizowane w ramach WDN – mówiąc oględnie, przyniosły pożądane efekty - ocenia Paweł Domagała.

Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych:

W maju 2019 r. w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze egzamin maturalny zdawało 54 absolwentów (18 w Liceum Plastycznym, 36 w technikum). Ogólna zdawalność uczniów wyniosła 50,70 proc., przy czym 33,3 proc. uczniów ma szansę poprawy w sierpniu, gdyż nie zdali jednego obowiązkowego przedmiotu. Najwyższe wyniki uczniowie osiągnęli z pisemnego egzaminu języka polskiego (97,20 proc.); z języka niemieckiego (88,10 proc.) oraz języka angielskiego (88,95 proc.). Analiza egzaminu maturalnego wskazuje, że słabą stroną uczniów jest matematyka (58,35 proc.). Szkoła organizowała w soboty – raz w miesiącu, dodatkowe zajęcia powtórkowe z matematyki w ramach tzw. „weekendów z matmą” oraz konsultacje indywidualne w ciągu całego tygodnia. W zajęciach dodatkowych udział wzięło 31,48 proc. maturzystów z czego 70,59 proc. zdało maturę z matematyki. Potwierdza się zatem opinia jak ważnym i potrzebnym działaniem w szkole jest aktywny udział młodzieży w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki. We wrześniu nowego roku szkolnego komisja przedmiotowa dokona analizy i podejmie stosowne, kolejne już działania, zwiększające szanse uczniów na wyższe wyniki z tego przedmiotu - kontynuuje przedstawiciel Urzędu Miasta Jeleniej Góry.

Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej:

Do matury w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej przystąpiło 24 tegorocznych absolwentów. Język polski zdało 100,00 proc. uczniów, język angielski 78,94 proc., język niemiecki 60,00 proc. Najsłabszy wynik osiągnęli maturzyści z matematyki. Zdawalność była na poziomie 41,66 proc. Po przeprowadzeniu analiz wyników próbnych matur, których wyniki były na niskim poziomie, nauczyciele apelowali do uczniów o wzmożenie wysiłków w nauce. Mając jednak świadomość poziomu ich przygotowania i niewielkiego nakładu pracy samodzielnej uczniów – słabe noty z egzaminów nie były niespodzianką. Uczniowie popełnili podstawowe błędy obliczeniowe, co przełożyło się w sposób bezpośredni na ich wyniki. Egzamin poprawkowy z matematyki przysługuje ośmiu uczniom. Nauczyciele po rozmowach z absolwentami i po analizie popełnionych przez nich błędów są przekonani, że uczniowie wyniki w sierpniu poprawią i tym samym ostateczna zdawalność matury po podsumowaniach sierpniowych będzie na wyższym poziomie - dodał P. Domagała.

Twoja reakcja na artykuł?

14
67%
Cieszy
0
0%
Dziwi
2
10%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
5
24%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Powstaje kolejny market na Zabobrzu

Nad Śnieżnymi Kotłami

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Komentarze (14) Dodaj komentarz

~rattlehead 16-07-2019 8:37
Brawo
~bast 16-07-2019 8:51
Takie porównywanie jest mało miarodajne. Najlepszą metodą byłaby diagnoza na wejściowa i wyjściowa tego samego ucznia i wtedy widać progres na przestrzeni tych 3 czy 4 lat. Jak można w ogóle porównywać wyniki matur w tym roku i zeszłym? Inne zadania, innym poziom, a przede wszystkim inni UCZNIOWIE! Ponadto Żerom na ten przykład przyjmuje bdb uczniów. Pracuje, pracuje i ma wynik. Inna szkoła przykładowo przyjmie b. słabych uczniów (bo gdzieś muszą być). Pracuje dużo ciężej a zdaje np. 70 czy 80%. Suchy wynik? Dużo słabszy. Ogrom pracy włożony w taki wynik ... no właśnie.
~Elwis 16-07-2019 9:24
P. Ewa Rzońca, dziękuję w imieniu klasy za serce i przygotowanie do matury z polskiego. Jest Pani dla nas wzorem.
~Xyz 16-07-2019 9:55
Kto przeprowadza te analizy? Jak można porównywać wyniki matur w technikach i LO? W tech liczy się nie tylko matura, ale i egzamin zawodowy. To tak, jakby napisać, ze nikt z absolwentów LO nie zdał egzaminu zawodowego. Można tym samym sposobem porównać jabłka do ziemniaków! Druga sprawa - jak można napisać, ze wynik Ekonoma jest poniżej innych szkół, skoro z techników tylko elektronik ma wyższy? Handlówka, leśna, rzemiosła, mechanik- wszyscy maja niższy od Ekonoma.
~ugogo 16-07-2019 17:28
Nauka to głupota ! Ale niech się uczą żeby lepiej obsługować ludzi w biedronce jak będą siedzieć na kasach!
~Przeciwko idiotom 16-07-2019 18:38
Prawda jest taka, że połowa tych z najlepszymi wynikami koniec końców skończy na bezrobociu i za wszystko będą winić PiS. W Polsce już jest zbyt dużo ludzi wykształconych tylko i wyłącznie teoretycznie, a rynek już od wielu lat niedaje szans wielu z tych osób.
~ASD 16-07-2019 19:52
Nawet nie czytam tych głupot. Żałosne, że ktoś się tyle rozpisał, tyle cyferek i fikcji. A czemu nikt nie napisał ile osób do matury nie przystąpiło ? Przypomnę, że jeśli jest 100 maturzystów i tylko jeden przystąpi do matury i zda to "zdawalność" wynosi 100%.
~nie że Rom ;) 16-07-2019 19:55
Żałosne te dane. Powiedzcie nie ile procent zdało, tylko jakie średnie wyniki procentowe uzyskali z poszczególnych przedmiotów na podstawie i rozszerzeniu. Osiągnąć średnia wyższą niż województwo czy kraj to żadne osiągnięcie.
~EMI 16-07-2019 22:06
Pytanie o inne wyliczenia: ile dzieciaków z żeroma chodzi na korepetycje, jak to wygląda w innych szkołach? (Pytanie retoryczne)...
~MarekWanys 16-07-2019 22:32
dlaczego brak konkretów dla ZSOiT, czyli niby 3 LO??
~ugogo 17-07-2019 18:34
jestem ciekaw jakie wyniki bedą bachorów z epoki 500 plus w przyszłosci!
~uczen 18-07-2019 8:54
POPROSZĘ O LICZBY. Ilu UCZNIÓW przystapiło, a ilu zdało maturę w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych. Taka analizę jak z Żeromie czy Norwidzie. Stwierdzenie, że matura tegoroczna jest na poziomie zeszłorocznej...Proszę o liczby.
~Dgh 18-07-2019 14:48
do: ~uczen (8:54)
Idź do szkoły i się zapytaj. W czym masz problem
~ASD 18-07-2019 21:11
do: ~uczen (8:54)
Nie ma szczegółów to może wyszło słabo ? Jakby zdali wszyscy to by się pochwalili. :)

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

PiS ujawnił listy kandydatów

Dworzec do remontu

KOD znowu pod sądem

Nowe nazwy przystanków MZK

Ulica Tabaki nieco dłużej

Sonda

Czy poprzez budżet obywatelski mieszkańcy powinni mieć coraz większy wpływ na miejskie inwestycje?

Oddanych
głosów
624
Tak
86%
Nie
9%
Nie mam zdania
4%