MenuZamknijRaport
Koronawirus

WIADOMOŚCI

SPORT

Wtorek, 4 sierpnia
im. Dominika, Jana

Skutki (także dla regionu) wystąpienia Marcina Lutra

Wiadomości: Region
Poniedziałek, 13 lutego 2017, 7:25
Aktualizacja: Środa, 15 lutego 2017, 8:07
Autor: Stanisław Firszt
Marcin Luter
Fot. Archiwum S. Firszta
Kiedy 31 października 1517 roku augustianin, profesor Uniwersytetu w Wittenberdze Marcin Luter przybił do drzwi tamtejszej katedry 95 swoich tez, nie przypuszczał zapewne jakie pociągnie to za sobą skutki. Dzisiaj, po 500 latach możemy przeanalizować co się wówczas stało, jakie pociągnęło to za sobą następne wydarzenia i jak odczuwamy je do dzisiaj, także w naszym regionie. Opowiada o tym Stanisław Firszt, dyrektor Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze.

Świat u schyłku XV wieku zaczął się błyskawicznie zmieniać. Spowodowały to, jak wiemy wielkie, odkrycia geograficzne i naukowe. Były to czasy Kolumba i Kopernika, a także wielkich filozofów, pisarzy, myślicieli i artystów doby Renesansu. Zmieniała się nie tylko Europa, ale i świat. W 1513 roku Szwajcaria ukształtowała się jako niepodległe państwo. W 1513 roku Portugalczycy dotarli do Chin. W latach 1519 – 1521/1522 miała miejsce wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła świata, a Herman Cortez zniszczył kulturę Azteków i opanował Meksyk.

Na te burzliwe i niespokojne czasy przypadły też wystąpienia zmierzające do reformy Kościoła. Części duchowieństwa nie podobały się bowiem kościelne praktyki, np. handel odpustami, bogacenie się hierarchii Kościoła, celibat, itp. Nie podobało się to też części obywateli świeckich, np. szlachcie, która zazdrosnym okiem spoglądała na majątki kościelne.

Pierwszym był Marcin Luter (1483 – 1526), który 31 października 1517 roku przybił do drzwi katedry w Wittenberdze swoje 95 tez, w których, m.in. potępił handel odpustami. Miał to być ruch reformatorski w Kościele, od czego nazwano go reformacją. Dwa lata później, duchowny przy kościele katedralnym w Zurychu (Szwajcaria) Ulrich Zwingli (1484 – 1531) także wystąpił przeciwko handlowi indulgencjami (odpustami). Zaostrzyło to spór między zwolennikami i przeciwnikami reformacji. Tych pierwszych poparła część szlachty licząca na wzbogacenie się na dobrach kościelnych. Papież Leon X 13 stycznia 1521 roku wydał bullę wykluczającą M. Lutra ze społeczności Kościoła Katolickiego. Luter ostentacyjnie spalił ten dokument i zaczął rozsyłać pisma po Europie (sprzyjał temu wynalazek druku), wzywające do zerwania z Rzymem. Cesarz Karol V uznał go za kacerza i skazał na banicję. Schronienia udzielił mu elektor saski, książę Ferdynand Mądry na zamku w Wartburgu. Tam, w latach 1521 – 1522, zaczął tłumaczyć Biblię z łaciny na język niemiecki (ukończono to w 1534 r.). W 1522 – 1523 r. wybuchło powstanie rycerstwa pod wodzą Franciszka von Sickingena przeciw feudałom kościelnym. Zaczęto grabić majątki, także świeckie, co spowodowało sprzeciw magnaterii i cesarza. W 1519 roku, także Zwingli wydał dzieło wzywające do reformacji. Poparło go tylko część kantonów, a inne nie. Doszło więc do wojny domowej.

W ślad za szlacheckimi ruchami, w latach 1524 – 1525, w cesarstwie wybuchła wojna chłopska. Ogarnęła ona: Szwabię, Frankowię, Saksonię, Alzację, Austrię, Styrię, Karyntrię i Krainę. Jednym z przywódców był Tomasz Müntzer, proboszcz i kaznodzieja, który kierował powstaniem w Turyngii. Powstanie skierowane było przeciwko posiadaczom ziemskim, także Kościołowi. Było tak krwawe, że potępił je nawet Marcin Luter. Oddziały powstańcze chłopów pokonano 16 maja 1525 roku pod Frankenhausen, a Müntzera ścięto.

Także oddziały popierające reformy Zwingla w Szwajcarii poniosły klęskę pod Kapell 11 października 1531 roku, w której zginął sam reformator. Wcześniej, Królestwo Polskie, w latach 1519 – 1521, toczyło wojnę z Zakonem Krzyżackim. Wielki Mistrz Albrecht Hohenzollern, spokrewniony z królem Zygmuntem I Starym, przeszedł na wyznanie ewangelickie (ponieważ reformacja opierała się tylko na Ewangelii) i 10 kwietnia 1525 roku złożył hołd lenny polskiemu władcy, a sam stał się księciem Prus, lennikiem Królestwa Polskiego.

Ruch reformatorski dotarł też do Szwecji, gdzie panował wówczas Gustaw I (1523 – 1560), założyciel dynastii Wazów. W 1527 roku sejm Szwedzki w Westeras wprowadził w tym kraju luteranizm (nazwa od Lutra). Dokonano sekularyzacji dóbr kościelnych, na czym wzbogacił się król i szlachta. Także król Anglii Henryk VIII (1509 – 1547) wszedł w spór z Kościołem w sprawie swojego rozwodu i w 1535 roku ogłosił się głową Kościoła i duchowieństwa w Anglii, zrywając z Rzymem. W tymże roku, w Genewie, Jan Kalwin (1509 – 1564) skłaniający się do reformacji wydał dzieło zawierające zasady jego nauki.

Reformacja tak żywiołowo rozwijająca się niemal w całej Europie, dotarła bardzo szybko na Śląsk. Już w 1518 roku, we Wrocławiu, wydano drukiem pierwsze kazania Marcina Lutra (działo się to za zgodą biskupa Jana Turzo). W tymże roku, w Nowym Kościele, w dobrach Zedlitzów, kaznodzieja luterański Melchior Hoffmann wygłosił pierwsze kazanie. W 1520 roku kazania luterańskie odbywały się już w wielu gminach wiejskich, w dobrach Lwówka Śląskiego, Legnicy, Lubomierza, Mirska i Szklarskiej Poręby, a także w kościołach miejskich w Kożuchowie, Lwówku Śląskim, Złotoryi, Legnicy i Wołowie.

W 1523 roku sekretarz biskupa, Jan Hess objął kościół Św. Marii Magdaleny we Wrocławiu i rozpoczął w nim kazania luterańskie. Z Luteranami próbował dyskutować biskup Jakub Salza, ale pogłębiło to tylko podziały. W 1524 roku, w Malinniku koło Cieplic, zaczęła działać gmina ewangelicka pod przywództwem Pankracego Weisiga. W latach 1525 – 1526 Luteranie opanowali kościoły, m.in. w Bolesławcu, Jeleniej Górze, Świerzawie i Jaworze. Luteranizm popierali też miejscowi władcy. Wyznanie ewangelickie w 1526 roku (oraz jak wiadomo i majątki kościelne) przejął książę brzesko – legnicki Fryderyk II.

Po stłumieniu powstań rycerstwa i chłopstwa w Niemczech w 1526 roku, na Śląsk napływały całe rzesze przedstawicieli różnych nurtów reformacji, w tym anabaptyści. Później jednym z ich przywódców był Peter Riedemann, syn szewca z Jeleniej Góry. Bliski ich poglądom był Kaspar Schwenckfeldt (nie mylić z lekarzem i przyrodnikiem), związany z dworem księcia legnickiego. Pod ich wpływem doszło do chłopskich wystąpień, szybko stłumionych przez rycerstwo. Pod tym wpływem, w 1526 roku, Ulryk Schaffgotsch, zwany "rycerzem bez skazy", przyjął luteranizm i niemal od razu wszedł w konflikt z cystersami w Cieplicach. Chodziło oczywiście o majątki kościelne, nadane klasztorowi przez jego przodków. W 1528 roku jeden z cieplickich cystersów przeszedł na luteranizm, ożenił się i wyjechał z Jeleniej Góry.

Próbowano zapobiec rozdziałowi w Kościele. W dniu 19 maja 1529 roku, Sejm Rzeszy w Spirze, uchwalił, aby wstrzymać się przed szerzeniem luteranizmu do czasu Soboru, który miał rozstrzygnąć wszystkie kwestie sporne. Ale, że przeszło to głosami większości katolickiej, stany ewangelickie przeciw tej uchwale wniosły uroczysty protest (stąd protestantyzm) i rok później książęta protestanccy założyli Związek Szmalkaldzki, aby wspólnie się bronić (przywódcami byli Jan Fryderyk , elektor saski i Filip landgraf heski). Wszystko to działo się w czasie, kiedy od południa na Europę naciskała potęga Państwa Osmańskiego. Turcy i Islam zagrażali cywilizacji zachodniej. W 1526 roku, w bitwie pod Mohaczem, zginął król czeski i węgierski Ludwik Jagiellończyk, wnuk Kazimierza IV Jagiellończyka, króla polskiego. Nie ostudziło to animozji i niechęci między katolikami i ewangelikami.

W latach 1540 – 1546 Jan Kalwin stanął na czele kościoła w Genewie. Za jego sprawą wykonano wiele egzekucji za bezbożność i niemoralność (palono na stosie i wieszano). Robiono tak w wielu gminach ewangelickich celem oczyszczania kościoła z błędów poprzedników(katolików). W 1540 roku, papież Paweł III zatwierdził Zakon Jezuitów, który miał się przeciwstawić ruchom protestanckim, a w 1542 roku, po reorganizacji inkwizycji (powstała w XIII wieku) wciągnięto ją do walki z protestantami. Ruch reformatorski rozwijał się nadal. W 1546 roku, np. ewangelicy przejęli kościół Św. Jana Chrzciciela w Cieplicach.

Sobór Trydencki (1545 – 1547) był próbą pogodzenia protestantów i katolików, ale tak się nie stało. Wojny trwały nadal. W latach 1562 – 1598, trwały wojny religijne we Francji. Spór w Kościele doprowadził w końcu do wybuchu wojny trzydziestoletniej (1618 – 1648), która bardzo mocno osłabiła Europę. Wykorzystała to Turcja. Nie wiadomo jak by wyglądał nasz kontynent, gdyby nie odsiecz Wiednia w 1683 roku, w której niebagatelną rolę odegrał król Polski Jan III Sobieski, dowodzący wojskami katolickimi. W tym czasie Francja i inne kraje protestanckie, "po cichu" wspierały Turcję, mając nadzieję na osłabienie cesarstwa rządzonego przez Habsburgów.

Spory i wojny religijne, zapoczątkowane przez wystąpienie Marcina Lutra 500 lat temu były groźne, ale nie tak, jak zagrożenie tureckie. To właśnie z tych powodów śląskie miasta, w tym Jelenia Góra, rozbudowały swoje umocnienia, wzmacniano mury zamków, np. Chojnika, Bolkowa, a także odlewano armaty. Dwie z nich kazali odlać Schaffgotschowie: w 1529 roku , Hans II Ulryk, a w 1589, Hans Ulryk. Służyły one później do walk religijnych, w XVII w. Można je dzisiaj oglądać na zamku w Bolkowie.

W efekcie podziałów religijnych w Mauzoleum Piastów w Legnicy, nie leżą ze sobą wszyscy ostatni Piastowie. Oto bowiem, w tej pięknej memoriałowej kaplicy, przedstawiającej wielkość i potęgę Rodu, obok przedstawicieli katolickich książąt i królów Polski, i Śląska, przedstawieni są książęta ewangeliccy i znajdują się tam też trumny ostatnich członków rodu ale wyznania kalwińskiego: książę Ludwik IV, książę Christian i jego żona księżna Ludwika oraz ich syn, ostatni Piast, książę Jerzy Wilhelm (zmarł w 1675 r.). Brakuje tam trumny ich córki, księżnej Karoliny (zmarła w 1707 r.), która jako katoliczka nie chciała być pochowana w ewangelickiej kaplicy i kazała się pochować w Trzebnicy, w kościele katolickim, u stóp swojej praprababki, Św. Jadwigi. Podział ten trwa do dzisiaj, legnicki kościół św. Jana jest świątynią katolicką, ale w nim znajduje się kaplica kalwińska, przedstawiająca wspaniałe dzieje rodu Piastów, w 90 % katolików.

Kiedy Śląsk należał do państwa Habsburgów, kwitła tu kultura, nauka i sztuka. Wszystko skończyło się w 1740 roku, kiedy to obszar ten zajęły protestanckie Prusy. To król pruski, Fryderyk Wilhelm III, spłacając kontrybucje Napoleonowi (nie katolikowi), doprowadził do sekularyzacji majątków kościelnych, w 1810 roku. Klasztory, w tym w Lubiążu, Krzeszowie, Henrykowie, podupadły, tak jak wiele kościołów w tamtym czasie.

Po 1945 roku, wszystko się odwróciło., Dzięki nam, Polakom kościoły katolickie rozkwitły a wiele klasztorów podniesiono z ruin i zapomnienia. Niestety, tym samym, wiele kościołów ewangelickich popadło w ruinę, przestało istnieć lub zamieniono je na świątynie katolickie albo prawosławne.

- To są skutki wystąpienia Marcina Lutra, w wyniku czego Europa została podzielona i osłabiona. Ewangelicka jej część jest dzisiaj bogatsza, ale jako bardziej tolerancyjna, bardziej zeświecczona, jest bardziej narażona na zagrożenia z zewnątrz, tak jak to było przed wiekami. Katolicka część jest biedniejsza, ale trzyma się silniej tradycji, historii i kultury europejskiej (chrześcijańskiej kultury zachodniej) – podsumowuje Stanisław Firszt.

Ogłoszenia

Czytaj również

Nie ma rady na wandali?

Śmierć na żwirowni

"Madonna" Holbeina była w Karpnikach

Komentarze (22) Dodaj komentarz

~ 13-02-2017 8:20
Polska straciła szansę być bogatym państwem z mądrymi obywatelami. Jak by Reformacja sie powiodła na terenach Polski prawdopodobnie nie było by powstań ,rozbiorów I Wojny,II wojny,Rewolucji w Rosji i skutków.;;" np. handel odpustami, bogacenie się hierarchii Kościoła, celibat, itp"Przecież toto nadal trwa.Zakończeniem to łaskawy Pan się nie popisał.Nie wspomniał Pan np. O Reju;;Polecam książkę 'Jan Szulc Ewangelicy w Polsce.Słownik biograficzny XVI -XX w;;;"ale trzyma się silniej tradycji,"A gdzie Biblia?
~wokuko 13-02-2017 9:27
a biblię wsadź sobie w d.....
~Tosia 11 13-02-2017 9:48
Bardzo śmiała teza zapisana powyżej. Jest bardzo jednostronna i niepoprawna metodologiczne. Ma tylko sens hipotetyczny Obecnie protestanci bardzo zadzieraja głowę porównując się z katolikami Prawda jest taka ze ruch protestancki rozmienił się na drobne a dla Polaków byłaby to jeszcze wieksza tragedia
~AD966 13-02-2017 10:52
Może jaśnie ,jacy protestanci ?Jest bardzo dużo wyznań i kościołów protestanckich.
~Anonim+ 13-02-2017 11:07
W obliczu stalinowskiego terroru w latach 1945-1953 katolicy (napływowa ludność z "centrali") systematycznie dewastowała świątynie luterańskie, mimo komunistycznych rządów nieprzychylnych w ogóle kościołowi. Przykładem może być niezwykle piękny (bogato wyposażony)kościół protestancki w Pobiednej, systematycznie grabiony i niszczony, aż do pozostałości jedynie ruin wierzy. A oficjalne tłumaczenie tego stanu - to, że hełm wierzy jest przekrzywiony i grozi zawaleniem... Rozumiem, że były to czasy "dzikie", ale fakt ten odzwierciedla ówczesny stosunek katolików do luteranów, czy obecnie jest lepszy - mam wątpliwości.
kazimierzp 13-02-2017 12:09
Wymieniony w tekście kościół Marii Magdaleny we Wrocławiu jako ten w którym wygłoszono pierwsze kazania luterańskie obecnie jest siedzibą diecezji wrocławskiej kościoła Polsko-katolickiego.
~Duszek 13-02-2017 14:17
Po roku 1945 kościoły protestanckie zostały ograbione bo były identyfikowane z Niemcami. Wiadomo, Polak-katolik, Niemiec- protestant. Powojnie wszystko co niemieckie było traktowane z pogardą i niszczone. oczywiście nie ma co się dziwić, w końcu Polacy wycierpieli swoje z rąk Niemców. Ale szkoda tych kościołów, pałacyków itd. na Ziemiach Odzyskanych.
~AD966 13-02-2017 15:05
Tosiu 11, jak by Ci się chciało zapoznać się z dziejami Jeleniej to jest książka wydana przez Muzeum Karkonoskie ;Cuius regio eius religio.
~jeleniog 13-02-2017 21:12
religia protestancka triumfowała. odbierała kościoły, narzucała wyznanie. no i się zmieniło.
~Tosia 11 13-02-2017 22:40
DoAD 966 - dziękuję za wskazanie lektury. Chętnie zajrzę. Wbrew pozorom staram się być obiektywna
~Rico 14-02-2017 9:05
Dziękujemy za ciekawą lekturę , jakby na to nie patrzeć to jest w końcu historia naszego regionu.Szkoda tylko że nie ma tu nic o naszych sąsiadach Czechach , co się działo wówczas na południe od nas .Jak będzie wolny czas trzeba będzie samemu pogłębić wiedzę ...
~ 14-02-2017 12:58
Prawda jest taka, ze przecietny katolik nie zna roznicy miedzy kosciolem katolickim, a ewangelickim (rozmienil sie na drobne ktos tu pisze he he he...znawca, widze).Kosciol ewangelicki w Niemczech na przyklad jest prezny i madry. Nie ma tam skandali p...lskich ani przekretow finansowych. I...nie zjadaja Jezusa na kazdej mszy po kawalku. Dla nich to SYMBOL CIALA CHRYSTUSA, a nie, jak katolicy oglaszaja na kazdej mszy: CIALO CHRYSTUSA.
~PECH 14-02-2017 13:09
Wszystkie kraje luterańskie ,są bogate ,bo u nich -pracuj i modl się .U a nas odwrotnie ,nie pracuj a dostaniesz pńcet.W dodatku święto pietrze ,i rządy obcego państwa.A szlag mnie trafia jak widze turniej tenisowy w Sofii ,która prze 600 lat była pod zaborem Tureckim.Oni maja prawosławie i szybko doszli do siebie ,a my chwalimy przegrane powstania.I szanują Matkę Boską nie powołując jej na swą królową ,bo to świętokractwo.A skutki zawierzenia mamy [o Oświęcimem.
~Misia Misia 14-02-2017 13:29
Czy ktoś zastanawiał się nad tym jak byśmy dzisiaj wyglądali gdyby u nas nadal dominował Protestantyzm. Porównajcie rozwój materialny i cywilizacyjny państw protestanckich z Polską.
~AD966 14-02-2017 13:40
Kto się interesuje religioznawstwem to polecam książkę ;Wydawnictwo Naukowe ,Semper.KOŚCIOŁY POLITYKA HISTORIA .
~uroczystości 14-02-2017 17:20
https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=de&u=http://www.visitberlin.de/de/event/28-05-2017/deutscher-evangelischer-kirchentag-berlin-wittenberg&prev=search
~Gość 14-02-2017 19:16
No i byłyby te multi kulti. I ubogacenie by było - co wstydliwie zamiatają te postępowe kraje pod dywan.
~emil_bart 14-02-2017 20:17
Po przeczytaniu artykułu nasuwa się kilka wniosków. Szkoda, że Autor, który jest z wykształcenia historykiem, nakreslił obraz Reformacji tak stronniczo i niehistorycznie. Skoro ruch reformacyjny to wojny, nieporozumienia i podział, może warto zapytać, kto je zapoczątkował? Autor artykułu najwidoczniej nie zna treści słynnzch 95 tez z 1517, w których Luter paradoksalnie broni papieża, bo myslał, że nadużycia z odpustami to nie jego robota. Reformacja niosła z sobą nie tylko zmiany w pobożności. Ten ruch wprowadził zmiany w gospodarce, polityce socjalnej, rozwoju szkolnictwa, czytelnictwa, wolontariatu, pomocy osobom starszym, rozwoju nauki (iluż pastorów było wynalazcami), kultur i języków narodowych. Tak subiektywne potraktowanie tematu ma się nijak do prezentowanej postawy ekumenii JPII.
~Tosia 11 15-02-2017 1:04
Nie tylko państwa protestanckie są wysoko rozwinięte. Chociażby Austria i Francja Na etos pracy na pewno protestantów miał duży wpływ, ale to był naprawdę jeden z wielu czynników rozwoju gospodarczego. W przypadku Polski to nasza pokiereszowana historia a nie katolicyzm miał decydujące znaczenie. A demokracja szlachecka czy ona była katolicka czy raczej kulturowa w szerokim tego słowa znaczeniu. To ona nas jako państwo pogrążyła
~Daria Stolarska 20-02-2017 9:53
Jestem zaskoczona, że dyrektor Muzeum Przyrodniczego - osoba niewątpliwie wykształcona i mająca pojęcie o rzetelności naukowej - napisała artykuł, w którym aż roi się od podstawowych błędów. Wielu można było uniknąć, zaglądając do... Wikipedii, lub do pobliskiej parafii ewangelickiej. Już na samym początku dowiadujemy się, że Marcin Luter Żył w latach 1483 – 1526 zamiast 1546. Później w tekście zamiast elektora saskiego Fryderyka Mądrego pojawia się Ferdynand. Naprawdę - nie trzeba wielkiego wysiłku, żeby takie podstawowe błędy skorygować. Dalej - Luter wcale nie tłumaczył z Biblii z łaciny, tylko z języków oryginalnych, podpierając się łacińską Wulgatą.
~Daria Stolarska 20-02-2017 9:59
"W latach 1525 – 1526 Luteranie opanowali kościoły" - brzmi to tak, jakby siłą i zbrojnie przejmowali kościoły od katolików, a prawda jest taka, że parafie po prostu przechodziły na luteranizm i w dodatku działo się to stopniowo, a nie z dnia na dzień. "Sobór Trydencki (1545 – 1547) był próbą pogodzenia protestantów i katolików, ale tak się nie stało." Celem Soboru Trydenckiego było określenie ortodoksji w opozycji do "herezji" wyznawanej przez ruchy reformacyjne, a także przeprowadzenie niezbędnych reform wewnątrz Kościoła katolickiego. Sobór zapoczątkował też kontrreformację, czyli ruch ZWALCZAJĄCY reformację. O żadnym pogodzeniu nie było mowy.
~Daria Stolarska 20-02-2017 10:11
" I...nie zjadaja Jezusa na kazdej mszy po kawalku. Dla nich to SYMBOL CIALA CHRYSTUSA, a nie, jak katolicy oglaszaja na kazdej mszy: CIALO CHRYSTUSA. " To zależy, którzy ewangelicy. My, luteranie, wierzymy, że w, z i pod chlebem i winem przyjmujemy prawdziwe Ciało i prawdziwą Krew Chrystusa. Nieco inaczej wierzą kalwiniści - że Ciało i Krew jest obecne w elementach Komunii duchowo. Natomiast pozostałe Kościoły protestanckie (baptyści, zielonoświątkowcy itd.) traktują chleb i wino jako symbol.

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Koleją do Karpacza i Kowar – studium gotowe

Siatki mają chronić karkonoskie murawy

Ktoś znów zastawił cały chodnik

Zygmunt Zagrodzki aptekarz z Sobieszowa

Lata, które zniszczyły Uzdrowisko Cieplice

Sonda

Od nowego roku szkolnego w liceach i technikach obowiązkowym przedmiotem będzie łacina. Czy to jest potrzebne?

Oddanych
głosów
652
Tak
19%
Nie
75%
Nie wiem
5%