MenuZamknijRaport
Koronawirus

WIADOMOŚCI

SPORT

Niedziela, 20 września
im. Eustachego, Filipiny

Okrągły Stół w Wojanowie

Wiadomości: Region
Wtorek, 3 listopada 2015, 8:01
Aktualizacja: Czwartek, 5 listopada 2015, 7:29
Autor: Krzysztof Tęcza
Fot. Krzysztof Tęcza
W wojanowskim pałacu zorganizowano Okrągły Stół, którego tematem był „Krajobraz kulturowy i przyrodniczy Kotliny Jeleniogórskiej”. Przybyłych powitał prezes Fundacji Dolina Pałaców i Ogrodów Piotr Napierała. Wyjaśnił, po co zorganizowano spotkanie. Podał najświeższe informacje dotyczące starań o dokonanie wpisu naszych obiektów na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Przybyły na spotkanie prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła powiedział, dlaczego znajdujące się u nas obiekty zabytkowe są tak atrakcyjne, zarówno dla mieszkańców jak i dla osób przyjezdnych. Uświadomił wszystkim, jak ważna jest turystyka.

Również przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Piotr Wnukowicz odniósł się do spraw związanych z turystyką. Powiedział, że turystyka to ludzie. Bez tych ludzi turystyka nie istnieje. Musi zatem być chęć do podejmowania wspólnych działań. Rolą UM jest wspieranie i promowanie dobrych pomysłów, a rolą samorządu jest wymyślanie takich działań. Dopiero wspólne działania wszystkich instytucji przyniosą oczekiwane wyniki.

Przybyłych zaproszono do udziału w dyskusjach tematycznych przy tzw. podstolikach. Każdy taki zespół prowadzony przez wybraną osobę miał za zadanie przedyskutowanie określonego tematu i wyciągnięcie kilku wspólnych wniosków do przedstawienia podczas podsumowania obrad.

Podstolikiem samorządowym kierował wiceprezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak. Poprosił on o argumenty dla powstania kolejnego obszaru chronionego (Park Kulturowy), by zastanowić się czy jest sens przywrócenia zlikwidowanych połączeń kolejowych w Regionie Jeleniogórskim (Jelenia Góra – Kowary/Karpacz) oraz jakie są możliwości lepszego skomunikowania Jeleniej Góry z resztą kraju i Europy.

Bożena Wiśniewska, burmistrz Kowar wyraziła obawy, że przepisy np. konserwatorskie ograniczają w znacznym stopniu rozwój miasta. Należałoby, jej zdaniem, zastanowić się nad ich dostosowaniem do aktualnych realiów. Co zaś do połączeń kolejowych to uważa, że prawidłowe skomunikowanie Kowar z Niemcami czy Czechami poprawiłoby znacząco ruch turystyczny w tym rejonie.

Joanna Klaga, zastępca burmistrza Karpacza uważa, że toczące się rozmowy na temat przywrócenia połączenia kolejowego do Karpacza mogą nie przynieść oczekiwanych rezultatów, gdyż jako podstawę bierze się tu czas przejazdu, który musi być jak najkrótszy,by stać się konkurencją dla transportu samochodowego. A to nie zawsze powinno mieć pierwszoplanowe znaczenie. Trzeba także brać pod uwagę wartości turystyczne (widokowe, estetyczne itp.).

Michał Orman wójt Mysłakowic uważa, że reaktywacja linii kolejowej Jelenia Góra – Kowary/Karpacz mogłaby przyczynić się do większej atrakcyjności terenu, jednak by to osiągnąć potrzebne jest podejmowanie wspólnych działań przez wszystkie zainteresowane gminy i miasta. Co zaś do Parku Kulturowego to jest on jak najbardziej potrzebny, może bowiem uporządkować gospodarowanie terenem. Musi jednak „iść” większa informacja do społeczeństwa, które obecnie widzi z jego strony tylko zagrożenia dla swobodnego dysponowania swoim majątkiem. W rzeczywistości nie jest tak do końca. Warto zatem spotykać się i rozmawiać.

Elizabeth von Küster, właścicielka pałacu w Łomnicy uważa, że lepsze skomunikowanie Kotliny Jeleniogórskiej z dużymi miastami (np. Berlin) zwiększyłoby znacznie ruch turystyczny. Równie ważnymi dla turystów sprawami są lepsza współpraca pomiędzy poszczególnymi urzędami oraz utrzymanie czystości.

Piotr Wnukowicz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zauważył, że rolą UM jest wspieranie oddolnych inicjatyw pojawiających się w terenie. Dlatego właśnie podstawową bolączką jest brak właściwej komunikacji pomiędzy urzędami. Niestety życie pokazało, że inicjatywy wychodzące z UM są odbierane jako narzucane.

Wojciech Kapałczyński, kierownik jeleniogórskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu z przykrością przyjął fakt, iż niektórzy uważają, że przepisy konserwatorskie ograniczają rozwój miast. Uważa on, że jest akurat na odwrót, że przepisy te pomagają w rozwoju, a na pewno wprowadzają ład i porządek w substancjach miejskich.

Zygmunt Jała z Karkonoskiego Parku Narodowego zauważył, że Kotlina Jeleniogórska stanowi pewien potencjał, pewną całość i nie można dbać o krajobraz tylko punktowo. Mija się to z celem. Trzeba zatem podejmować działania systemowe, całościowe.

Janina Radomska, przewodnicząca Rady Gminy Mysłakowice jest przekonana, że trzeba podjąć większą pracę edukacyjną tak by, jak już było wcześniej wspomniane, mieszkańcy nie widzieli w tworzeniu Parku Kulturowego jedynie zagrożeń. Trzeba pokazać im przede wszystkim jakie utworzenie obszaru chronionego może przynieść zyski dla społeczności.

Wiktor Rudolf, burmistrz Piechowic pokazał z jakimi problemami borykają się młode organizmy miejskie. Piechowice zostały miastem dopiero pół wieku temu i na dzień dzisiejszy nie wiadomo czy w ramach ochrony dziedzictwa narodowego bardziej pochylać się nad obiektami miejskimi czy wiejskimi, bo na terenie Piechowic występują i te, i te.

Janusz Korzeń, prezes Towarzystwa Karkonoskiego odniósł się do sprawy ochrony krajobrazu. Przedstawił wielką wartość krajobrazu dla zwiększania ruchu turystycznego w naszym regionie. W podobnym tonie przedstawił prace związane z propozycją odbudowy zlikwidowanych połączeń kolejowych oraz Parku Kulturowego.

Witold Szczudłowski, dyrektor biura Związku Gmin Karkonoskich wyjaśnił, jaki jest sens tworzenia Parku Kulturowego. Odniósł się do sukcesów jakie osiągnął w uporządkowaniu przestrzeni miejskiej Park Kulturowy w Krakowie. Jego działania doprowadziły do wyeliminowania złych praktyk przy wprowadzaniu w zabytkową substancję reklam. Wygrało tu dobro wspólne które jest ważniejsze niż własność prywatna. I, co ciekawe, uporządkowanie tego rejonu miasta, przyniosło zwiększenie ruchu turystycznego. Przedstawił także sens gromadzenia dokumentów przedstawiających naszą historię. Chodzi o dzień dzisiejszy, gdyż mało kto zdaje sobie sprawę, że jeśli nie zrobimy tego teraz to później nie będzie to możliwe. Dlatego przy ZGK powołano niedawno Regionalną Pracownię Krajoznawczą Karkonoszy, która zajmuje się wspomnianymi działaniami.

Podobnego zdania jak poprzednicy był także Stanisław Kozina wiceburmistrz Szklarskiej Poręby.

Bardzo ciekawe zdanie powiedziała Małgorzata Milwicz ze Srebrnej Góry, gdzie podjęto działania zmierzające do odsłonięcia ważnych obiektów zabytkowych poprzez uporządkowanie zarówno starej zniszczonej zabudowy, jak i obiektów przyrodniczych. Powiedziała, że to, iż mamy turystów wynika z piękna krajobrazu. Gdy zniszczymy ten krajobraz skończy się napływ turystów. A więc warto dbać o posiadany krajobraz.

Po długich rozmowach wypracowano wspólne stanowiska i na zebraniu podsumowującym prowadzący poszczególne zespoły podzielili się nimi.

I tak Magdalena Piekarska z zespołu medialnego odniosła się do zarzutu, że dziennikarze często nie zauważają miejscowych wydarzeń. Według niej nie zawsze jest to winą dziennikarzy, gdyż zgłaszający takie wydarzenie powinni rozważyć czy jego ranga jest odpowiednia do danej jednostki. Bo często to co jest mało ważne dla miejscowego dziennikarza może być tematem godnym zainteresowania dla dziennika przekazującego informacje dla mieszkańców np. Wrocławia. Może to spowodować zainteresowanie większej ilości turystów niż spora notatka w miejscowym dzienniku.

Jerzy Łużniak prowadzący zespół samorządowy stwierdził, że na zadane pytanie czy Park Kulturowy jest zagrożeniem w rozwoju każdej gminy czy szansą na jej rozwój, stwierdził, że niewątpliwie jest on szansą. Warto dbać o piękny krajobraz gdyż gdy go zabraknie znikną turyści i region popadnie w zapaść gospodarczą.

Ewa Skrzywanek ze stolika edukacyjnego stwierdziła, że działania jakie obecnie są prowadzone zapewniają dalszy rozwój regionu. Aby jednak wesprzeć poszczególne projekty, jak choćby Moja Mała Ojczyzna prowadzony w Jeleniej Górze, należałoby umieszczać informacje o nich na stronach kuratorium. Ważnym jest także utworzenie studiów podyplomowych czy szkoleń i targów dla nauczycieli, którzy na dzień dzisiejszy mają niewielką wiedzę o regionie, gdyż obecny tryb nauki nie przewiduje przekazywania tego typu informacji.

Zespół kulturalny prowadzony przez Julitę Zaprucką doszedł do wniosku, że istnieje potrzeba jak najszybszego stworzenia sprawnego systemu informacyjnego tak by na bieżąco przekazywać informacje o organizowanych imprezach, których jest coraz więcej. Zaproponowano by w każdej gminie czy w każdym mieście stworzyć tablice informacyjne, na których umieszczano by takie informacje.

Jeśli chodzi o zespół turystyczny to prowadzący go Krzysztof Korzeń stwierdził, iż problemów związanych z turystyką jest tak wiele, że tego typu spotkania powinny odbywać się częściej. Na dzień dzisiejszy należy poprawić komunikację w regionie, usprawnić informacje o imprezach, podjąć działania wspierające obiekty turystyczne, które przecież częstokroć poprawiają wizerunek regionu. Pojawia się pytanie co możemy (organizacje turystyczne) dać samorządom. Odpowiedź jest zaskakująca. Daliśmy już wszystko. Teraz możemy tylko oczekiwać ruchów ze strony samorządów. Bo tylko pozytywna współpraca może przynieść wymierne korzyści.

W podsumowaniu prezes Piotr Napierała podziękował wszystkim za udział w dyskusji, gdyż wypracowane wnioski pomogą w dalszych pracach poprawiających wizerunek Kotliny Jeleniogórskiej, a o taki właśnie pozytywny wizerunek chodzi nam wszystkim.

Ogłoszenia

Czytaj również

G/Łoś na sobotni wieczór

Koronawirus w Szkole Podstawowej nr 10

Wandale kontra naukowcy

Komentarze (29) Dodaj komentarz

~wybierak 3-11-2015 8:17
Gdzie się podziała Zofia Czernow? Czyżby to już koniec kampanii wyborczej?
~turysta 3-11-2015 9:00
Wójt Mysłakowic mówiąc o "większej atrakcyjności terenu" miał pewnie na myśli możliwość umieszczenia kolejnych reklam? Przecież to co dzieje się na drodze Karpacz-JG w Mysłakowicach jest żalosne; zresztą były o tym artykuły, że reklamy są nielegalne, ale jakoś nie widać, aby były likwidowane... Niemnej szacunek dla prezesa Fundacji Dolina Pałaców i Ogrodów i samej fundacji za działanie.
~Real 3-11-2015 9:20
Lekkie przerażenie ogarnia ile to przeróżnych organizacji, fundacji, towarzystw, instytucji jest tutaj zaangażowanych. Ileż tutaj publicznych etatów i publicznych pieniędzy. Pewnie te wszystkie podmioty utoną we wzajemnej wymianie pism, konsultacji, dyskusji, spotkań. Ciekawe ile z tych osób zajmowało się prywatną przedsiębiorczością?. Ilu pracowało na własny rachunek i odniosło sukces?. A dla ilu państwowa posadka to sposób na życie? Biurokrację i liczbę urzędników Kotlina ma na b. wysokim poziomie, efekty każdy widzi na "ulicy, polu, w górach".
~zaboberek 3-11-2015 9:23
Pogadali,pogadali(może i pojedli?),posiedzenie zaliczone i co dalej?Do następnego "Okrągłego stołu"?
~KTOtospłodził 3-11-2015 9:39
KTO to napisał?! na litość boską! mam nadzieję, że praktykant jakiś bo czytać sie tego nie da! Człowieku kto Cie uczył budować zdania i łączyć je w całość? i kto to zatwierdził?? tekst mógłby być informujący o czymkolwiek gdyby był napisany z sensem. Dawno nie widziałam tak beznadziejnie napisanego tekstu. Siadaj, PAŁA
~dff 3-11-2015 9:40
Dlaczego nie zaproszono innych restauratorów tylko hrabine, która chce nas przwiążać do Berlina. Cytat: Elizabeth von Küster, właścicielka pałacu w Łomnicy uważa, że lepsze skomunikowanie Kotliny Jeleniogórskiej z dużymi miastami (np. Berlin) zwiększyłoby znacznie ruch turystyczny. Równie ważnymi dla turystów sprawami są lepsza współpraca pomiędzy poszczególnymi urzędami oraz utrzymanie czystości.
~czesio 3-11-2015 9:52
"Bożena Wiśniewska, burmistrz Kowar wyraziła obawy, że przepisy np. konserwatorskie ograniczają w znacznym stopniu rozwój miasta. " I to dlatego nie można latami doczekać się ośrodka narciarskiego w Kowarach????
~duch 3-11-2015 10:30
zamiast paplać o niczym niech wymyślą jak uratować Pałac Bobrów bo lada dzień się zawali.
~bbrw 3-11-2015 10:38
Gdyby w Bobrowie przebywał lub spał jakiś klecha, to już dawno byłoby wyremontowany i urządzone sanctuarium .
~ 3-11-2015 11:29
Podziwiam głęboką myśl, zawartą w wypowiedzi Piotra Wnukowicza: "turystyka to ludzie. Bez tych ludzi turystyka nie istnieje...Dopiero wspólne działanie wszystkich instytucji przyniosą oczekiwane wyniki". Święte, ale i drętwe słowa - taki makaron można nawijać na uszy godzinami!
~zmartwiony> 3-11-2015 12:03
Wójtów było wielu, ale nie wszyscy, pomimo że w każdej Gminie znajdziemy i Zabytki i Pałace i Wieże - jak w Siedlęcinie. W Gminie Jeżów - zabytków niewiele, ale za to są obiekty, które dla innych Gmin mogą być kołem napędowym dla rozwoju turystyki. Góra Szybowcowa, Zakłady Szybowcowe, Centrum Sportów Zimowych na Łysej Górze,Wieża Rycerska w Siedlęcinie, itd. Ale nie ma hoteli, nie ma bazy noclegowej, nie ma gastronomii na europejskim poziomie. Może warto pochylić się nad oddolną inicjatywą Miejscowych - chętnych do wniesienia kapitału, aby stworzyć atrakcyjne obiekty, które zintensyfikują poziom życia mieszkańców Gminy Jeżów Sudecki ??!!
~Real 3-11-2015 13:05
90% towarzystwa puścić do cywila. Niech zajmą się normalną pracą, pracą wytwarzającą wartość dodaną. Inaczej to towarzystwo będzie ględzić "co by było gdyby było" do śmierci, czy do emerytury. Turystyka wbrew pozorom to nie jest zajęcie dla idiotów. No chyba że to ma być jakiś stragan z chińskimi pamiątkami z Karkonoszy. Poproszę o przykłady pozytywnych efektów waszej urzędniczo-politycznej "pracy" za państwową kasę? Im mniej takich ludzi i organizacji, tym lepiej dla regionu.
kazimierzp 3-11-2015 13:29
@wybierak! To było spotkanie samorządowców a nie parlamentarzystów, ale widać że masz jakieś kompleksy w stosunku do Czernow!?! Rada dla pani burmistrz Kowar i nie tylko. Wszystkie miasta Kotliny Jeleniogórskiej sa wpisane do rejestru. Jelenia Góra też, ale myśmy poprosili, zażadali od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (tego we Wrocławiu) aby uściślił granice wpisu. I tak w Jeleniej Górze są ścisle określone obszary wpisane do rejestru i do reszty Konserwator nic nie ma. Jeżeli tych granic nie ma to dochodzi do takich absurdów, że w Karpaczu w budynkach z lat sześćdziesiątych XX wieku wspólnoty muszą uzgadniać z konserwatorem modernizację "CO". Równoczesnie zastanawia mnie, że całe miasta i wsie wpisane do rejestru, a np taki Gołębiewski w "zabytkowym" Karpaczu powstaje!?!?
~mih 3-11-2015 13:45
Wszystko OK tylko brak tego Okrągłego Stołu...
~ 3-11-2015 14:01
a gdzie " biurnyje apłodismienta " , w takiej atmosferze wzniosłego upojenia i radosci nie mogło ich przeciez zabraknąć. nieuważnego pismaka rozstrzelać.
~turysta 3-11-2015 14:38
a dlaczego w naszej pieknej kotlinie nie ma dróg rowerowych którymi można dojechać i ogladac te piekne obiekty . Turyści jak tu przyjeżdzają to pytają o ściezki chętnie jeżdża na rowerach bo są ładne widoki ale drogą jest niebezpiecznie . Niech radni biorą przykład z innych regionów np. w Węgorzewie na mazurach jest 60km dróg rowerowych podzielonych na kilka ciekawych szlaków . Mnóstwo turystów którzy chętnie z nich korzysta i ciekawie opracowane informatory i wystarczy aby ściągnąć turyste
~``jacek 3-11-2015 15:04
Towarzystwo wzajemnej adoracji
~gluś 3-11-2015 15:52
bardzo ważna inicjatywa dlatego warto o to zabiegać byśmy byli tak rozpoznawalnym regionem jak zamki nad Loarą, faktycznie brak możliwości dojazdu z Dresna lub Berlina jest dużym utrudnieniem i to powinno się szybko zmienić
~do turysta 3-11-2015 16:52
Nie przesadzaj,dróg zamkniętych dla ruchu samochodowego po których można się poruszać rowerem zwłaszcza MTB jest setki km w okolicy wliczają się w to drogi leśne i polne,tylko trzeba je znać bo mało kto o nich wie.Polecam dobrą mapę a dojedziesz niemal wszędzie bezpiecznie nie spotykając ani jednego pojazdu mech.
~(gość portalu 3-11-2015 20:14
Dobry przykład tworzenia barier inwestorom . Kto zainteresowany ? Ekipa która tym inwestorom będzie następnie zezwalać lub zabraniać na dane inwestycje. Biedny kraj, jednym słowem żenada .
~Real 3-11-2015 21:32
Weryfikacja negatywna. Jak ktoś nie potrafi prowadzić własnej działalności, czy ma wyuczony kiepski zawód, a ma .... wie dlaczego wysokie aspiracje to co ma robić? Idzie na urzędnika, polityka, i tworzy wirtualne turystyczne twory. Odnoszenie się do konkretnych wypowiedzi tego towarzystwa to kopanie leżącego. "Wirtualne urzędowanie", od wielu lat w tym regionie.
~roko 3-11-2015 23:24
tusk u merkel na dywaniku a nasi poooopaprancy u niemki na dywaniku sprzedawczyki
~ 4-11-2015 4:48
A wieże widokową w Maciejowej kto odbuduje ??Takie piękne miejsce parkowe zaniedbane.WSTYD !
~ 4-11-2015 7:18
Zgadzam się z Elizabetką. Trzeba zrobić szeroką drogę do pałacu w Łomnicy prosto od autostrady. Objąć teren ochroną konserwatorską po 200 m z każdej strony. Wysiedlić ludzi, a innym utrudnić życie. Ci z czworaków przypałacowych napiszą EvK referencje.
~właściciel 4-11-2015 8:40
a może by zająć się połączeniem, drogą z Mysłakowic do Staniszowa. Berln daleko a rowerem nie można przejechać od 10 lat
~Real 4-11-2015 10:49
"Elizabeth von Küster, właścicielka pałacu w Łomnicy uważa, że lepsze skomunikowanie Kotliny Jeleniogórskiej z dużymi miastami (np. Berlin) zwiększyłoby znacznie ruch turystyczny. Równie ważnymi dla turystów sprawami są lepsza współpraca pomiędzy poszczególnymi urzędami oraz utrzymanie czystości". Moim zdaniem tłumacząc to bez ogródek. 1. fatalna komunikacja z N, W, E, S, Berlin to tylko przykład (może być Wrocław). 2. Ilość urzędów i instytucji powoduje biurokratyczny paraliż, a zatem brak realnego rozwoju regionu. Za to mamy rozwój wirtualny - za 20 lat może będzie lepiej. 3. czystość, czyli bród, smród i ubóstwo. Podsumowując, cywilizacyjne region ten jest opóźniony do Niemiec o 50 lat, do Czech o 20 lat, do reszty kraju o 10 lat.
~j 4-11-2015 10:55
tusk u merkel na dywaniku a nasi poooopaprancy u niemki na dywaniku sprzedawczyki.
~ponuro 4-11-2015 14:33
Do imentu ważnych ,pobierających kesz od podatników.I bleble bleble.Pogadali i spełnili obowiązek.Tak im się wydaje.I to dlatego jest ponuro.Napiszcie kiedy będą wyniki tego stołu.Bo był tylko jeden i nie należy go profanować durnotami.
~Radek S. 4-11-2015 20:18
Ośmiorniczki były podawane na spotkaniu?

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Rowerowa Autostrada Dolnego Śląska

XXI Biennale Fotografii Górskiej rozpoczęte

Potrącenie rowerzysty

Nietypowy finał Ligi Rocka

Wpadka fałszerzy

Sonda

Wiemy, jak ważna jest ochrona środowiska, ale czy dbamy o to na co dzień?

Oddanych
głosów
639
Tak
25%
Nie
72%
Nie wiem
4%