MenuZamknijRaport
Koronawirus

WIADOMOŚCI

SPORT

Czwartek, 9 lipca
im. Sylwii, Weroniki

O pracy i bezrobociu na sesji Rady Powiatu

Wiadomości: Powiat
Czwartek, 10 lipca 2014, 8:04
Aktualizacja: Piątek, 11 lipca 2014, 7:39
Autor: SP
Fot. Archiwum Starostwa
Na ostatniej sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego sprawozdanie z realizacji "Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2012–2014" za rok 2013 przedstawiła dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Urszula Filipczuk.

Omawiając sytuację na lokalnym rynku pracy w 2013 roku, można powiedzieć, że z pozycji liczby bezrobotnych nie był to najgorszy rok. W porównaniu do lat ubiegłych coraz mniej osób rejestrowało się jako bezrobotne.

Od stycznia do grudnia zarejestrowano 9.756 osób bezrobotnych, w tym z powiatu jeleniogórskiego 4.433 osoby. Na lokalnym rynku pracy zauważalne było ożywienie - pracodawcy tworzyli nowe miejsca pracy, zwiększali zatrudnienie.

Z ewidencji Urzędu Pracy wykreślono w 2013 roku 10.389 osób. Wykreślenia z powodu podjęcia pracy stanowiły prawie 43% wszystkich wyłączeń. Z powiatu jeleniogórskiego z powodu podjęcia pracy wykreślono ponad 47 % bezrobotnych. Na koniec 2013 roku w rejestrach Urzędu Pracy pozostawało 7.166 bezrobotnych, w tym 3.842 osoby z powiatu jeleniogórskiego.

Wśród osób bezrobotnych przeważali mężczyźni, stanowili oni 53,3% ogółu zarejestrowanych. Prawo do zasiłku posiadało 14,7% wszystkich zarejestrowanych. Spośród bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego prawo do zasiłku posiadało 17,2% osób.

Stopa bezrobocia wynosiła:
• dla powiatu jeleniogórskiego 19,6,
• dla Jeleniej Góry 9,2%,
• dla województwa dolnośląskiego 13,2%,
• dla kraju 13,4%.

Na koniec 2013 r. - 6.636 bezrobotnych było w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym między innymi:
- 63 % legitymowało się wykształceniem niższym niż średnie;
- 30,6 % nie posiadało kwalifikacji zawodowych;
- 15,9 % nie posiadało doświadczenia zawodowego;
- 37,2 % było w wieku powyżej 50 roku życia;
- 54,7 % pozostawało w rejestrach urzędu pracy długotrwale, czyli ponad 12 miesięcy.

Ponadto zarejestrowanych było 614 osób niepełnosprawnych, w tym 271 osób z powiatu jeleniogórskiego. W grupie bezrobotnych niepełnosprawnych, prawo do zasiłku posiadały tylko 92 osoby.

W strukturze osób niepełnosprawnych przeważały osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności – stanowiły one 78,0%. Umiarkowany stopień niepełnosprawności posiadało 19,5%. Znaczny stopień niepełnosprawności posiadało 2,5% zarejestrowanych osób niepełnosprawnych.

Problem bezrobocia dotyka w szczególności osoby powyżej 50 roku życia. Osoby bezrobotne w wieku niemobilnym dłużej niż inni bezrobotni poszukują zatrudnienia. Pracodawcy niezbyt chętnie rozpatrują kandydatury do pracy osób z tej kategorii wiekowej przypisując im różnorodne deficyty i w wielu przypadkach stereotypowe zachowania. Z obserwacji funkcjonowania osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia stwierdzić można , że wiele niepowodzeń aktywizacyjnych ma podłoże w zachowaniach i osobowości tej kategorii bezrobotnych. Cechuje ich w dużej mierze mała podatność na zmiany – często nie mające szans na powrót do dotychczas wykonywanej pracy, nie dopuszczają myśli o przekwalifikowaniu się. Zdarza się, że oczekują gotowych rozwiązań lub po prostu nie poszukują pracy.

Odsetek tej grupy bezrobotnych w ogólnej liczbie osób zarejestrowanych na koniec 2013 r. osiągnął poziom 37,2%. Odsetek bezrobotnych do 25 roku życia wynosił 9,6 %.

Nadal niestety utrzymuje się wysoki poziom bezrobocia długotrwałego (osoby pozostające w ewidencji bezrobotnych ponad 12 miesięcy od momentu zarejestrowania się). Odsetek tej grupy bezrobotnych na koniec grudnia 2013 roku osiągnął poziom 54,7 % ogółu zarejestrowanych.

Niekorzystne struktury zarejestrowanych w Urzędzie Pracy bezrobotnych – ok. 66% bezrobotnych, nie posiada wykształcenia średniego , co trzeci bezrobotny nie posiada kwalifikacji zawodowych.

W 2013 roku Urząd Pracy współpracował z ponad 1700 firmami z Jeleniej Góry oraz 500 działającymi w powiecie jeleniogórskim.

Działania Urzędu skierowane były w szczególności na zaktywizowanie osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. między innymi osób do 25 roku życia, osób pozostających długotrwale w ewidencji Urzędu, bezrobotnych powyżej 50 roku oraz bezrobotnych niepełnosprawnych.

Urząd Pracy w 2013 roku dysponował środkami finansowymi na przeciwdziałanie bezrobociu w wysokości 13.566,1 tys. zł.

Środki finansowe: to środki z Funduszu Pracy, środki pozyskane z Rezerwy Ministra, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Korzystając z przyznanych funduszy w 2013 roku, możliwa była aktywizacja zawodowa 2.553 osób bezrobotnych, w tym z powiatu jeleniogórskiego 1.114 bezrobotnych.

Urząd realizował cztery programy specjalne, tj.
• Program specjalny finansowany z przyznanych środków Funduszu Pracy ustalonych dla powiatu algorytmem. Celem programu było przełamanie barier w podjęciu zatrudnienia przez bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
• Program specjalny skierowany do bezrobotnych powyżej 50 roku życia.
• Program specjalny skierowany do bezrobotnych rodziców wychowujących co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia.
• Program specjalny skierowany do bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia.
W ramach programów specjalnych aktywizowano bezrobotnych poprzez usługi rynku pracy (pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, Indywidualne Plany Działania, zajęcia aktywizacyjne w Klubie Pracy), wspierane instrumentami rynku pracy (staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacje pracodawcom kosztów utworzenia miejsc pracy) oraz specyficzne elementy wsparcia (np. usługa psychologiczna pn. Warsztaty readaptacyjne i wsparcie mobilności).

Ponadto osoby bezrobotne aktywizowano w ramach 2 programów finansowanych z Rezerwy Ministra skierowanych do osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. kontynuacja realizacji projektu systemowego „KAPITAŁ LUDZKI – INWESTYCJA W CZŁOWIEKA”, w którym zaktywizowano bezrobotnych.

W I kwartale 2013 roku kontynuowane były również 3 programy z 2012 roku, skierowane do bezrobotnych do 30 roku życia, bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia oraz bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Podsumowując 2013 rok – można powiedzieć, że na lokalnym rynku pracy to okres zmniejszonych rejestracji osób bezrobotnych, to wzrost liczby osób podejmujących pracę, zwiększonej aktywności bezrobotnych w poszukiwaniu pracy we własnym zakresie oraz utrzymującej się małej liczby ofert pracy będących w dyspozycji Urzędu.

Radni przyjęli sprawozdanie jednogłośnie.

Ogłoszenia

Czytaj również

Finał na lawecie

Informacja wojewody ws. koronawirusa (aktualizacja)

Mobilizacja przed II turą

Senator zaklejał plakaty? Jest odpowiedź K. Mroza

Trwa budowa punktu widokowego

Przystań w śmieciach

Konkurs dla seniorów

Spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą

Sonda

Przed nami II tura wyborów prezydenckich w Polsce. Kto ma większe szanse na wygraną?

Oddanych
głosów
2190
Andrzej Duda
40%
Rafał Trzaskowski
55%
Nie wiem
5%